XStrona główna / Falubaz / Regulamin Karty Kibica

Regulamin Karty Kibica

POBIERZ FORMULARZ KARTY KIBICA

 

Regulamin karty kibica ZKŻ SSA oraz sprzedaży biletów prowadzonej przez ZKŻ SSA
I. Definicje
1. ”Klub” – oznacza Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000268296, mającym nadany następujący NIP: 9730884128;
2. ”Zawody” – oznacza zawody żużlowe organizowane przez Klub;
3. ”Stadion” – oznacza stadion żużlowy położony przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze;
4. ”KK” – oznacza Kartę Kibica;
5. ”ISS” – oznacza internetowy system sprzedaży;
6. ”Użytkownik” - oznacza zarejestrowanego użytkownika ISS;
7. ”Kibic” – oznacza posiadacza KK;
8. ”Gość” – oznacza osobę nie posiadającą KK;
9. ”Siedziba” – oznacza budynek Klubu usytuowany w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze;
10. ”Regulamin” – oznacza Regulamin Karty Kibica ZKŻ SSA oraz sprzedaży biletów prowadzonej przez ZKŻ SSS;
11. ”Dowód tożsamości”- oznacza dowód tożsamości zawierający fotografię oraz czytelny numer PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, kartę pobytu).
II. Postanowienia ogólne Regulaminu:
1. Regulamin ustanawia zasady sprzedaży i wydawania KK oraz sprzedaży karnetów oraz biletów na Zawody.
2. Sprzedaż KK / karnetów / biletów prowadzi Klub na zasadach wyłączności. Klub może autoryzować inne podmioty do dokonywania poszczególnych czynności w tym zakresie.
3. Zakup KK / karnetu / biletu oznacza akceptację bez zastrzeżeń Regulaminu oraz Regulaminu Stadionu w Zielonej Górze.
4. Nabyty przez Kibica karnet / bilet jest nieważny bez KK.
5. Bilety można nabywać w kasach Stadionu lub w innych wyznaczonych przez Klub miejscach.
6. Karnety można nabywać w Siedzibie oraz przy wykorzystaniu ISS.
7. Zakazuje się kopiowania, podrabiania, przerabiania lub posługiwania się skopiowanymi, podrobionymi albo przerobionymi KK / karnetami / biletami. Skopiowane, podrobione albo przerobione KK / karnety / bilety są nieważne.
8. Klub zastrzega prawo do odmowy sprzedaży karnetu / biletu. Prawo te jest ograniczone do uzasadnionych przypadków.
9. Osoba, która zakupiła KK / karnet / bilet lub przebywa stadionie w jakimkolwiek innym charakterze wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku w mediach, w szczególności w relacjach telewizyjnych, programach rozrywkowych oraz w produkowanym przez stację TVN serialu „39 i pół” i zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do klubu, stacji TVN lub innych producentów telewizyjnych.
10. W przypadku odwołania Zawodów, zmian dotyczących daty i godziny Zawodów, Klub informuje o nich, nie jest jednak do tego zobowiązany.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Zawodów oraz zmiany daty i godziny Zawodów.
12. W przypadku odwołania Zawodów, zmiany daty i godziny Zawodów, poniesione wydatki dodatkowe (np. przejazd, hotel) nie są refundowane.
13. Przez złożenie wniosku o wydanie KK, rejestrację w ISS oraz zakup biletu przez Gościa wnioskodawca, rejestrujący oraz Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach zapewnienia utrzymania bezpieczeństwa na Stadionie, celach marketingowych i handlowych przez Klub. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poz. zm.).
14. Przez złożenie wniosku o wydanie KK, rejestrację w ISS oraz zakup biletu przez Gościa wnioskodawca, rejestrujący oraz Gość wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych oraz handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204), dotyczących produktów i usług oferowanych przez Klub oraz podmioty przez niego upoważnione.
15. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poz. zm.).
16. Administratorem danych osobowych jest Klub.
III. Zasady sprzedaży KK
1. Kibic jest uprawniony do wstępu na Zawody wyłącznie na podstawie aktywowanej KK. Posługiwanie się cudzą KK w celu wstępu na Zawody jest zabronione.
2. Wydanie KK jest odpłatne. Cenę KK na dany sezon określa uchwała Zarządu Klubu.
3. Płatności za KK można dokonywać jedynie gotówką.
4. KK jest kartą imienną, identyfikującą jej posiadacza. Jedna osoba jest uprawiona do posiadania jednej KK.
5. Zakup KK poprzedza rejestracja na postawie uzupełnionego formularza „Zamówienie na KK” dostępnego w ISS, na oficjalnej stronie internetowej Klubu –www.zkzssa.pl lub w Siedzibie.
6. Zakup KK jest możliwy wyłącznie w Siedzibie.
7. Zakup KK jest możliwy jedynie za okazaniem dowodu tożsamości, zgodnego z danymi zawartymi w formularzu.
8. Osoby niepełnoletnie mogą zakupić KK tylko w obecności swojego prawnego opiekuna, za okazaniem przez niego dowodu tożsamości.
9. Kibic jest zobowiązany skontrolować KK niezwłocznie po jej otrzymaniu co do zgodności danych umieszczonych w systemie i na karcie oraz pokwitować jej odbiór na odrębnym formularzu.
10. Klub zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży KK. Odmowa wydania KK następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu. Uchwałę doręcza się wraz z uzasadnieniem na adres wskazany w formularzu. Odwołanie od uchwały nie przysługuje.
11. KK nie wydaje się dla osób prawomocnie skazanych na podstawie odrębnych przepisów na zakaz stadionowy.
12. Klub nie przyjmuje zwrotu zakupionych KK.
13. W przypadku utraty KK należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Klub w formie pisemnej.
14. W przypadku utraty KK następna KK będzie wydana po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej na pisemne żądanie posiadacza.
15. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów Regulaminu albo Regulaminu Stadionu w Zielonej Górze, Klub jest uprawniony do unieważnienia KK. O unieważnieniu KK i przyczynach unieważnienia Klub informuje Kibica. Unieważnienie następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu. Uchwałę doręcza się wraz z uzasadnieniem na adres Kibica wskazany w formularzu. Odwołanie od uchwały nie przysługuje.
16. Po unieważnieniu KK możliwe jest złożenie wniosku o ponowne wydanie KK. Cenę za ponowne wydanie KK w danym sezonie określa uchwała Zarządu Klubu.
17. Kibic może zakupić na swoją KK tylko jeden karnet, a w przypadku nieposiadania karnetu tylko jeden bilet na dany mecz.
18. Nabycie KK nie gwarantuje możliwości nabycia biletu na dane Zawody.
19. Numer seryjny KK musi być zgodny z numerem na karnecie / bilecie.
20. Oryginalny karnet albo bilet bez odpowiadającego mu numeru seryjnego KK jest nieważny.
IV. Zasady sprzedaż biletów w kasach Stadionu lub innych wyznaczonych przez Klub miejscach
1. Kibic przy zakupie biletu jest zobowiązany okazać KK. Pracownik Klubu jest uprawniony do skontrolowania dowodu tożsamości Kibica.
2. Gość nie jest zobowiązany do nabycia KK. W takim przypadku warunkiem nabycia biletu jest:
- zakup go w specjalnie wyznaczonej kasie biletowej na Stadionie lub innym wyznaczonym przez Klub miejscu po spisaniu przez pracownika Klubu danych osobowych osoby nabywającej i ich weryfikacji na podstawie dowodu tożsamości; - zakup go w jego macierzystym Klubie poprzez wpisanie jego danych osobowych na specjalną listę będącą w dyspozycji tego Klubu.
3. Kupujący jest zobowiązany skontrolować bilety niezwłocznie po ich otrzymaniu co do zgodności daty, godziny Zawodów, ilości, ceny biletów oraz innych danych umieszczonych na bilecie. Reklamacje zgłaszane po odejściu od kasy nie będą uwzględniane.
4. Płatności za bilety jednorazowe można dokonywać wyłącznie gotówką.
5. Ceny biletów na poszczególne Zawody określa Zarząd Klubu uchwałą podaną do publicznej wiadomości.
6. Klub może przyznawać preferencje cenowe na zakup biletów przez Kibiców.
V. Zasady funkcjonowania ISS
1. Za pomocą ISS Klub prowadzi rejestr Kibiców i Gości oraz aktywację karnetów. Sprzedaż karnetów / biletów przez ISS Klub uaktywni w drodze uchwały Zarządu Klubu.
2. W celu korzystania z ISS konieczne jest przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Użytkownika i aktywacja jego konta.
3. Rejestracja Użytkowników odbywa się na podstawie formularza rejestracyjnego.
4. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej Klubu – www.zkzssa.pl. lub w Siedzibie.
5. Aktywacja konta następuje poprzez połączenie się z ISS za pomocą podanego w mailu zwrotnym, przesłanym na adres e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego. W przypadku rejestracji w siedzibie aktywacji konta dokonuje Klub.
6. Aktywacja karnetu następuje poprzez wykonanie kolejnych czynności wskazywanych przez ISS, po uprzednim zalogowaniu się do ISS za pomocą numeru PESEL
i przydzielonego podczas rejestracji hasła.
7. W celu dokonania zakupu karnetu / biletu należy zalogować się w ISS.
8. Użytkownik ma prawo do zakupu przez ISS wyłącznie jednego karnetu bądź jednego biletu na poszczególne Zawody.
9. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Klubem zostaje zawarta w momencie potwierdzenia formularza zakupowego przez Użytkownika oraz po potwierdzeniu przez operatora transakcji bezgotówkowej jej poprawnego dokonania.
10. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
11. Zasady zakupu karnetów / biletów w ISS określi uchwała Zarządu Klubu w przedmiocie uaktywnienia sprzedaży karnetów oraz biletów przez ISS.
12. Ceny biletów / karnetów oferowanych przez ISS są cenami ostatecznymi. Wysokość opłaty wyszczególniona zostanie w formularzu zakupowym.
13. W celu udokumentowania płatności w sytuacjach spornych zaleca się wydrukowanie potwierdzenia przelewu.
VI. Zwrot biletów
1. Zwrotom podlegają jedynie bilety. Nie można dokonać zwrotu karnetu.
2. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w przypadku odwołania, zmiany daty odbycia się Zawodów, przy czym zmiana godziny rozpoczęcia Zawodów nie stanowi przyczyny zwrotu biletów.
3. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w dniu Zawodów w kasach Stadionu, o ile Zawody odwołano w wyznaczonym terminie, bądź w ciągu 24 godzin po wyznaczonym terminie Zawodów.
4. Zwrotowi podlegają jedynie oryginalne bilety wstępu.
5. W przypadku zmiany daty Zawodów, bilety nabyte przed tą zmianą zachowują swoją ważność w nowym terminie.
VII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej uchwały zarządu Klubu oraz podania do publicznej wiadomości, co najmniej na oficjalnej internetowej stronie Klubu oraz w jego Siedzibie.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego

Karnety2016
Karnety2016FAQ
1%2015
EkantorPL

Partnerzy falubaz.com

OFT
Falubaz Girls
Panorama360
Urodziny z Falubazem
Jarek Hampel testuje Toyotę Auris
MOSIR

XIV runda DMP

Falubaz Zielona Góra
57:33
GKM Grudziądz
Stal Rzeszów
50:40
Stal Gorzów
Unia Leszno
46:44
Sparta Wrocław
Apator Toruń
45:45
Unia Tarnów

Speedway Ekstraliga 2015

Drużyna
M
Pkt
+ / -
1. Unia Leszno
14
29
89
2. Unia Tarnów
14
21
17
3. Sparta Wrocław
14
18
68
4. Apator Toruń
14
17
27
5. Falubaz Zielona Góra
14
16
-1
6. Stal Gorzów
14
13
10
7. Stal Rzeszów
14
13
-26
8. GKM Grudziądz
14
10
-184

IV liga 2015/2016

Drużyna
M
Pkt
+ / -
1. KS Falubaz Zielona Góra
19
46
38
2. Santos Świebodzin
19
40
22
3. Spójnia Ośno Lubuskie
19
39
18
4. Arka Nowa Sól
19
31
5
5. Lubuszanin Drezdenko
19
31
6
6. Dąb Przybyszów
19
30
4
7. Stal Sulęcin
19
27
-4
8. Tęcza Krosno Odrzańskie
19
26
1
9. Piast Iłowa
19
24
-3
10. Promień Żary
19
23
1
11. Sprotavia Szprotawa
19
23
-1
12. Czarni Witnica
19
23
2
13. Odra Bytom Odrzański
19
22
-3
14. Syrena Zbąszynek
19
22
-7
15. Kasztelania Santok
19
5
-54
16. Łucznik Strzelce Krajeńskie
19
13
-25
Hotel Gołębiewski
Listy wyjazdowe

Falubaz Star 2015

Imię Nazwisko
Punkty
Liczba głosów
1. Piotr Protasiewicz
48
1965
2. Darcy Ward
29
2174
3. Jarosław Hampel
25
2010
4. Krystian Pieszczek
21
719
5. Grzegorz Walasek
21
652
6. Andreas Jonsson
18
226
7. Aleksandr Loktaev
15
269
8. Patryk Dudek
14
776
9. Alex Zgardziński
12
136
10. Krzysztof Jabłoński
5
644
11. Adam Strzelec
1
8
Koordynator Szkolny
lubuskie.pl
CMS Olimp
Komunikat. Stosujemy pliki cookies m.in. w celach: informacyjnych aby usprawnić i ułatwić Użytkownikowi działanie serwisu www, aby lepiej dopasować wygląd serwisu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Państwa przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniach końcowych. Zawsze można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzanie plikami "cookie". ZAMKNIJ